ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม. วลัยลักษณ์เดินหน้าขยายผล งานพันธกิจสัมพันธ์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

จากการวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่ต่อเนื่องในรูปแบบหน่วยวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยการผสานการทำงานของคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาอื่นๆ นำไปสู่องค์ความรู้ที่ "ติดดิน กินได้ ใช้ประโยชน์จริง" สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร เป็นประโยชน์กับสังคมชุมชนท้องถิ่น ได้ในระดับหนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อต่อยอดผลงานที่มีคุณค่า ขยายผลสู่งานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมด้านการเกษตร ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้บรรจุ “โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางและศูนย์บริการ/แหล่งเรียนรู้เฉพาะทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร” เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับจัดสรรงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยจากการประชุมพิจารณาแผนงานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) และหัวหน้าหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัย ที่เกี่ยวข้องและให้ความสนใจ ในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา นำไปสู่ข้อสรุปการขับเคลื่อนงาน 10 เรื่อง ให้เป็นโฟกัสของการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในปี 2558 ดังนี้

1. การปรับปรุงระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบควบคุมการผลิตไม้ยางพาราสู่โรงงาน
โดย ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
2. การผลิตและทดสอบแผ่นยางปูพื้นจากยางธรรมชาติผสมขี้เลื่อย
โดย ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
3. การพัฒนาและทดสอบ วัคซีนพ่อแม่กุ้ง เพื่อใช้งานในภาครัฐและเอกชน
โดย ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
4. การพัฒนาแร่ธาตุ สำหรับกระตุ้นฟลอค ในบ่อกุ้ง
โดย ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
โดย ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
6. การแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อบแห้ง
โดย ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
7. การพัฒนาเทคโนโลยีการถนอมอาหาร เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษากับชุมชนและภาคอุตสาหกรรม
โดย ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
8. การสังเคราะห์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปอาหารสู่ชุมชน
โดย หน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
9. การผลิตสื่อและบริการวิชาการ เกี่ยวกับสวนผลไม้
โดย หน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
10. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชน
โดย หน่วยวิจัยชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์


TOP