รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม LISREL สำหรับการวิจัย รุ่น 8 วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2558