ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม LISREL สำหรับการวิจัย รุ่น 8 วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2558

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม LISREL สำหรับการวิจัย รุ่นที่ 8 ในวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

โปรแกรม LISREL มีสมรรถนะในการวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลาย สามารถผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ได้ลึกซึ้งกว่าโปรแกรม SPSS การใช้โปรแกรม LISREL วิเคราะห์โมเดลการวิจัยจะทำให้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและถือว่าเป็นการก้าวทันศาสตร์ขั้นสูงแห่งการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้สถิติวิจัยเกี่ยวกับโมเดลสมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรม LISREL เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้ สามารถอ่าน แปลความหมายและนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ และสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม LISREL สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยได้

วิทยากรโดย ผศ.ดร. สังวรณ์ งัดกระโทก

ค่าใช้จ่าย รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน
• สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 5,000 บาท
• บุคคลทั่วไป ท่านละ 5,500 บาท

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ได้รับส่วนลด ดังนี้
• สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
• สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
• สมัคร 1 คน ลด 10 %
(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

สอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower
ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu.surat@gmail.com หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-lisrel8.php

TOP