ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท เอก สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และ มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง รับเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2557 (เปิดภาคเรียน ธันวาคม 2557) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ติดต่อซื้อระเบียบการสมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา
สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
การรับสมัคร ตลอดปีการศึกษา
กำหนดช่วงสอบคัดเลือก หลักสูตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
สอบถาม/ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา โทร. 075 673138-9 หรือ http://202.28.69.99/registrar//download/phamacy.pdf


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://202.28.69.99/registrar//download/phamacy.pdf

TOP