มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขับเคลื่อนงานวิจัยการท่องเที่ยวกระบี่สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์