ข่าวเด่น

แนะนำผลงานจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรล่าสุด "วิธีการเตรียมไม้ปาล์มน้ำมันสำหรับใช้เป็นไส้ของโครงสร้างแผ่นแซนวิชและกรรมวิธีการขึ้นรูปไม้แผ่นแซนวิชน้ำหนักเบาที่มีไม้ปาล์มน้ำมันเป็นไส้"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรทะเบียนเลขที่ 9202 “วิธีการเตรียมไม้ปาล์มน้ำมันสำหรับใช้เป็นไส้ของโครงสร้างแผ่นแซนวิชและกรรมวิธีการขึ้นรูปไม้แผ่นแซนวิชน้ำหนักเบาที่มีไม้ปาล์มน้ำมันเป็นไส้” เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์ของอาจารย์สุธน ศรีวะโร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิภา เชาวนะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญนำ เกี่ยวข้อง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ซึ่งได้ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ข้อมูลจาก http://wusp.wu.ac.th/?p=142 )โดยเป็นการทรงสิทธิ์ในอนุสิทธิบัตรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

ข้อมูลผลงาน: โดยทั่วไปปาล์มน้ำมันจะถูกตัดโค่นเพื่อปลูกใหม่ที่อายุประมาณ 25-30 ปี ซึ่งในขณะนี้พบว่ายังไม่มีการใช้ประโยชน์จากไม้ปาล์มน้ำมันเลย เนื่องจากเป็นไม้ที่มีความหนาแน่นต่ำและความแข็งแรงต่ำ การใช้ประโยชน์จากไม้ปาล์มน้ำมันในรูปของไม้แปรรูปเหมือนไม้โดยทั่วไปจึงเป็นไปได้ยาก จากปัญหาดังกล่าวทางคณะผู้ประดิษฐ์ซึ่งได้รับทุนสบับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จึงได้ศึกษาและทำการวิจัย จนกระทั่งค้นพบกรรมวิธีการใช้ประโยชน์จากไม้ปาล์มน้ำมันเพื่อนำมาทำผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปที่มีความแข็งแรงสูงขึ้น โดยจะเน้นการใช้ประโยชน์จากไม้ปาล์มน้ำมันบริเวณใจกลางของหน้าตัดที่มีความหนาแน่นต่ำ ด้วยการนำไปใช้เป็นไส้ของแผ่นโครงสร้างแซนวิชน้ำหนักเบา ซึ่งแผ่นโครงสร้างแซนวิชนี้จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนคือ ส่วนผิว ส่วนไส้ และส่วนของกาวที่ใช้ยึดระหว่างผิว สามารถนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมไม้แปรรูปได้

อนึ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร โดยมอบเงินสมนาคุณให้กับผู้ประดิษฐ์ จำนวน 10,000 บาท สำหรับอนุสิทธิบัตร 1 ฉบับ และ 20,000 บาท สำหรับสิทธิบัตร 1 ฉบับ นอกจากนี้หากมีเอกชนสนใจและมีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ทางมหาวิทยาลัยก็จะจัดสรรผลประโยชน์ให้กับนักวิจัยอีกด้วย

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือวิธีการดำเนินการเพื่อขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาติดต่อได้ที่ คุณพรรษกร นางนวล โทร. 0-7567-3575 E-mail: npatsako@wu.ac.th และติดตามผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าสนใจอื่นๆได้ที่ http://wusp.wu.ac.th/?cat=14

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?p=142

TOP