ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 10/2557 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ราย ดังนี้
001 นางสาวอทิตยา รักไทรทอง
012 นางสาวสารีนา นาเอก
013 นายมานิต จิตต์ประไพย
016 นายธานี จินตสุทธิศักดิ์

สำหรับกำหนดการสอบสัมภาษณ์พร้อมกับนำเสนอผลงาน (ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูงในด้านการเรียนการสอน งบประมาณรายรับ-จ่าย โดยใช้ข้อมูลสมมติหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก www.wu.ac.th หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่นางเปรมฤดี นุ่นสังข์ โทร.075-673450 หรือ อีเมล์ apremrud@wu.ac.th)
จะแจ้งให้ทราบภายหลังนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์พร้อมนำเสนอผลงานระบบสนับสนุนฯ ดังกล่าวในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวแล้วถือว่าสละสิทธิ์การสอบ


TOP