ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสอบปฏิบัติการใช้เครื่องมือฯและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการพิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 15/2557 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการพิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ สังกัดโครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ จำนวน 2
ราย ดังนี้
1. นางสาวศิริพร หมาดหล้า
2. นางสาวสุพรรณี ชูเอียด

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557
ดังนี้
- เวลา 09.00 น. สอบปฏิบัติเทคนิควิธีการใช้เครื่องมือทางด้านพิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ณ โครงการจัดตั้งาถนวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- เวลา 13.00 น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่มาสอบตามกำหนดการสอบดังกล่าวแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ


TOP