ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสอบปฏิบัติการใช้เครื่องมือฯและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 15/2557 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ สังกัดโครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ จำนวน 5
ราย ดังนี้
1. นางสาวภณิดา เกื้อสุวรรณ
2. นางสาวปิยธิดา จันทรมานันท์
3. นางสาวณัฎฐนริน สมจิตร
4. นางสาวจริยา จันทร์ทิพย์
5. นางสาวสุจรรยา อนุชาญ

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ดังนี้
- เวลา 09.00 น. สอบปฏิบัติเทคนิควิธีการใช้เครื่องมือทางด้านอณูชีววิทยาและ
พันธุศาสตร์ ณ โครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- เวลา 14.00 น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่มาสอบตามกำหนดการสอบดังกล่าวแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ


TOP