กำหนดการสอบสอบปฏิบัติการใช้เครื่องมือฯและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์