ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง “ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ” ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง “ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ” ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวเพ็ญนภา วัยเวก
2. นางสาวมลลิกา เหล็กกล้า
3. นางสาวศดานันท์ แคนยุกต์
4. นายวรพัฒน์ สายสิญจน์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช อาคารวิจัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


รายละเอียดเพิ่มเติม : www.trf-ligor.org

TOP