ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง “ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ” ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช