ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 18/๒๕๕7 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 18/๒๕๕7 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ ดังนี้

1. รายชื่อ
002 นางสาวฐิติมา สัญญากิจ
003 นางสาวเนตรศจี ปรีชา
005 นางสาววิภารัตน์ ศรีพุฒ
008 นางสาวนุชนาฏ สุขแก้ว

2. กำหนดการสอบ
วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2
อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช


TOP