ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ ผนึกกำลังจัดประชุมเสวนา 9 หัวข้อเรื่อง ใน Regional Research Expo

เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ ที่มี รศ.ดร. ก้าน จันทร์พรหมมา เป็นประธาน ได้รับเกียรติให้จัดตั้งคณะทำงานฝ่ายประชุม เสวนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo) ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

จากการประชุมร่วมกันของผู้บริหารงานวิจัยในเครือข่ายวิจัยภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 ครั้ง และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 ครั้ง ได้ข้อสรุปที่จะผนึกกำลังของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดในภาคใต้ ร่วมจัดประชุมเสวนา เป็นครั้งแรก ที่เน้นประเด็น 8 สำคัญในภาคใต้ โดยสอดคล้องกับภาคนิทรรศการ เสริมด้วยประเด็นด้านการศึกษา ตามกำหนดการดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558
เวลา
13.30-16.30 น. ประเด็น พลังงานและสิ่งแวดล้อม (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เป็นเจ้าภาพหัวข้อ)
13.30-16.30 น. ประเด็น สุขภาพ (ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นเจ้าภาพหัวข้อ)
13.30-16.30 น. ประเด็น การศึกษา (ม. ทักษิณ เป็นเจ้าภาพหัวข้อ)

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558
เวลา
09.00-12.00 น. ประเด็น ยางพารา (ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพหัวข้อ)
09.00-12.00 น. ประเด็น สังคมพหุวัฒนธรรม (ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพหัวข้อ)
13.30-16.30 น. ประเด็น ปาล์มน้ำมัน (ม. วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพหัวข้อ)
13.30-16.30 น. ประเด็น การท่องเที่ยว (ม. ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพหัวข้อ)

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558
เวลา
09.00-12.00 น. ประเด็น อาหาร (ม. เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพหัวข้อ)
09.00-12.00 น. ประเด็น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (โครงการ ABC สกว.-มอ. -มวล. เป็นเจ้าภาพหัวข้อ)

คณาจารย์นักวิจัยและนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเสวนาตามหัวข้อข้างต้น และเข้าร่วมชมนิทรรศการ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo) ครั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ ได้ที่ คุณฤดี ไกรวงศ์ เจ้าหน้าที่เครือข่ายวิจัยฯ สกอ. ภาคใต้ตอนบน (kruedee@gmail.com, โทร 3554) เพื่อประสานการจัดรถรับ-ส่ง


TOP