เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ ผนึกกำลังจัดประชุมเสวนา 9 หัวข้อเรื่อง ใน Regional Research Expo