ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech ก้าวสู่ปีที่ 12 ด้วยการเผยแพร่บทความด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 เรื่อง

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (Vol. 12 No. 1 January 2015: Information Technology) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 เรื่อง จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันละ 1 เรื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 เรื่อง และจาก ประเทศอิหร่าน 3 เรื่อง

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (http://wjst.wu.ac.th)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP