ข่าวการศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุน ป.โท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

คุณสมบัติ
1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกสาขา/ เทคโนโลยีชีวภาพ/จุลชีววิทยา/เทคโนโลยีอาหาร หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.สนใจทำวิทยานิพนธ์ด้าน
2.1. สภาวะกดภูมิคุ้มกันในผู้มีตะกั่วในเลือดสูง หรือ
2.2. การยับยั้งเชื้อไวรัสเดงกี่และชิกุนคุนยาด้วยสารสกัดสมุนไพร

สนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษาปริญญาโท เดือนละ 8,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
2. ทุนสนับสนุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน โทรศัพท์มือถือ 08 7492 2257 Email: kwiyada@wu.ac.th โทรศัพท์ 0 7567 2139 หรือคุณสริษา หาญใจ 075672113


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th

TOP