รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ Google Apps ในการทำงาน รุ่น 1 วันที่ 26-27 ม.ค.58 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี