ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปครั้งที่ 10/๒๕๕7 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์) สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายมานิต จิตต์ประไพย
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองตามลำดับดังนี้
1. นางสาวอาทิตยา รักไทรทอง
2. นายธานี จินตสุทธิศักดิ์

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP