ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บทความของ ผศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ และ ผศ. คงเดช ลิ่มไพบูลย์ ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak J Sci & Tech

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (Vol. 12 No. 2 February 2015: Mathematical Problems and Simulation in Engineering) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความการประยุกต์คณิตศาสตร์และแบบจำลองทางวิศวกรรม 8 เรื่อง โดยเป็นบทความจากประเทศตูนิเซีย อิตาลี อิหร่าน 2 เรื่อง ร่วมกับบทความจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 เรื่อง

บทความจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผลงานของ ผศ. คงเดช ลิ่มไพบูลย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เรื่องการอบแห้ง และ ผลงานของ ผศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เรื่อง พลังงานลม

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (wjst.wu.ac.th)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP