บทความของ ผศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ และ ผศ. คงเดช ลิ่มไพบูลย์ ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak J Sci & Tech