ข่าวเด่น

สำนักวิชาการจัดการจัดประชุมพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวโครงการเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐาน (Work-based learning Project) ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานีเมื่อวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและคณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในที่ประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการและหน่วยงานสนับสนุนโครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน (Work-based learning) ณ โรงแรมโนราบุรีรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีผู้บริหารสูงสุดและตัวแทนผู้ประกอบการ สมาคม ชมรม หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเข้าร่วมกว่า 50 คน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีสำนักวิชาพยาบาล อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาการจัดการ คณาจารย์ และนักวิชาการสำนักวิชาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอีกด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและตัวแทนผู้ประกอบการที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในการดำเนินการโครงการดังกล่าวในปีที่ผ่านมาได้มองเห็นพลังแห่งความทุ่มเท ความมุ่งมั่น ความเสียสละ และการร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ที่อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นอย่างดี และเพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะสมุยอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงจัดประชุมเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ประกอบการขึ้น เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางเพื่อขับเคลื่อนโครงการเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐานให้มีความยั่งยืนต่อไป

อาจารย์สุนทร บุญแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ได้สรุปบทเรียนจากการดำเนินงานในปีแรกที่จัดขึ้นว่า โครงการดังกล่าวเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ตัวตนและเส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง เมื่อนักศึกษาได้มาสัมผัสชีวิตการทำงาน สภาพแวดล้อม และได้ลงมือปฏิบัติจริงก็ได้เรียนรู้และเข้าใจด้วยตนเอง โดยเฉพาะช่วงที่มีการเรียนการสอนโดยการนำเอาผลการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลามาใช้เป็นฐานในการอภิปรายนั้น นักศึกษาสามารถเข้าใจองค์ความรู้ การเชื่อมโยงความรู้ และสามารถบูรณาการทฤษฏีและการปฏิบัติได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนในรูปแบบปกติของมหาวิทยาลัย

สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2557 นี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 63 คน เข้าร่วมโครงการเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐานกับ 16 สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ทั้งนี้ ในอนาคตอันใกล้จะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 70 คน ที่ได้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐานที่เกาะสมุย และโครงการสหกิจศึกษาภายใต้รูปแบบการเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐานที่เกาะภูเก็ตมาแล้ว เข้าร่วมโครงการเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐานครั้งที่ 2 ในภาคการศึกษาที่ 3/2557 และต่อเนื่องด้วยโครงการสหกิจศึกษาภายใต้รูปแบบการเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐานที่อำเภอเกาะสมุย ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 ซึ่งรวมเป็น 2 ภาคการศึกษาต่อเนื่อง อาจจะกล่าวได้ว่านักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ สามารถมาร่วมโครงการต่างๆ ภายใต้การเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐานที่อำเภอเกาะสมุยได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างประสบการณ์ทำงานให้นักศึกษาได้เป็นอย่างดี และจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืนร่วมกันต่อไป

ประเด็นหลักที่ได้จากการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย 1) ความต่อเนื่องของโครงการฯ ซึ่งผู้ประกอบการอยากเห็นเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการร่วมกันผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้เกาะสมุยและการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไป 2) การสร้างและจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษา เช่น บทบาทของพนักงานพี่เลี้ยง การให้การสนับสนุนและการดูแลนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การคัดเลือกตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับความรู้และศักยภาพของนักศึกษา เป็นต้น 3) แนวทางการสร้างนักศึกษาให้มีความแตกต่างและโดดเด่น เช่น จิตวิญญาณการให้บริการเหนือความคาดหมาย ทักษะการคิดแก้ปัญหา เป็นต้น 4) การกระจายให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่หลากหลายและครอบคลุมพื้นที่เกาะสมุยต่อไป และ 5) ความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนโครงการเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐานในสาขาวิชาอื่นของสำนักวิชาการจัดการ

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือและการสนับสนุนโครงการเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐาน (Work-based Learning) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 ระหว่างสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กับสถานประกอบการจำนวน 13 แห่ง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นพยาน โดยมีผู้ให้การสนับสนุนจากหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ในพื้นที่เกาะสมุย จำนวน 26 แห่ง เข้าร่วมแสดงความยินดี

สถานประกอบการจำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วย
1. Nora Buri Resort & Spa Koh Samui
2. Nora Beach Resort & Spa Koh Samui
3. Nora Lake View
4. Nora Chaweng Resort
5. Centara Grand Beach Resort Koh Samui
6. Fair House Villas & Spa
7. Kanda Buri Resort & Spa
8. New Star Beach Resort Koh Samui
9. Vana Belle - A Luxury Collection Resort Koh Samui
10. Lamai Wanta Beach Resort Koh Samui
11. Belmond Napasai Koh Samui
12. Santi Buri Resort, Golf & Spa Koh Samui
13. Pavilion Samui Boutique Resort
14. The Glory World Wide
15. Southeast Asia (SEA) International Holidays
16. Namueng Safari Park

ประมวลภาพ


TOP