ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม. วลัยลักษณ์ กำหนดการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2-วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในเบื้องต้นได้แบ่งการเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์ ใน 10 กลุ่มวิชา และ 1 หัวข้อพิเศษ ได้แก่

กลุ่มที่ 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 2 การจัดการ
กลุ่มที่ 3 สหเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มที่ 4 พยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
กลุ่มที่ 5 สารสนเทศศาสตร์
กลุ่มที่ 6 วิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 8 เกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร
กลุ่มที่ 9 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กลุ่มที่ 10 สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบและศิลปกรรม
หัวข้อพิเศษ : การเสนอผลงาน R2Q “จากงานประจำ สู่ผลงานสร้างสรรค์”

กำหนดเปิดรับบทคัดย่อ ผลงาน ผ่านระบบ Easychair ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม-31 มีนาคม 2558

ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งโดยเสนอผลงานและไม่เสนอผลงาน สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมได้ที่เว็บไซต์ http://wuresearch.wu.ac.th

สาขาวิชา หน่วยวิจัย หรือหน่วยงานที่ ต้องการร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน เสวนา หรือการประชุมหัวข้อพิเศษ เป็นส่วนหนึ่งในงานวลัยลักษณ์วิจัย สามารถติดต่อ คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว (โทร. 3566, dladdawa@wu.ac.th)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuresearch.wu.ac.th

TOP