ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการการประชุมวิชาการสำหรับมหาวิทยาลัยในโครงการ HERP Congress IIIศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ได้แก่ การประชุมวิชาการสำหรับมหาวิทยาลัยในโครงการ HERP Congress III และ การจัดราชภัฎวิจัยครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 10:00-12:30 น. ณ ห้องประชุมศรีไพร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

TOP