ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการการประชุมวิชาการสำหรับมหาวิทยาลัยในโครงการ HERP Congress III