มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลี้ยงขอบคุณและมอบกระเช้าปีใหม่แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย