ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

กิจกรรมสัมมนาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558

ปัจจุบันมีการค้นคว้าและวิจัยทางเภสัชศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อการรักษาโรค บรรเทาอาการ และส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถการค้นคว้า และวิจัยของมนุษย์ ทำให้ได้มาซึ่งยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีการศึกษาเพื่อหาแหล่งที่มาของยาใหม่ ทั้งจากธรรมชาติ กึ่งสังเคราะห์ และสังเคราะห์ ซึ่งในกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยดังกล่าว จะต้องใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประกอบ โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอินทรีย์เคมี (Organic chemistry) เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปัจจุบันสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง) สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Assistant Professor Dr.Torikai Kohei จาก Organic and Biological Chemistry, Department of Chemistry, Faculty of Sciences , Kyushu University, Japan มาถ่ายทอดความรู้ด้าน Organic chemistry ที่เกี่ยวข้องกับด้านยา และร่วมสัมมนาวิชาการทางด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการวิจัยแก่คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ตลอดทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิทยาการด้านยาระหว่างนักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกำหนดการดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 9.30 น. พิธีเปิดการสัมนาพิเศษทางเภสัชศาสตร์
9.30 – 10.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Moisture and air sensitive reactions in Organic Synthesis”
โดย Assistant Professor Dr.Torikai Kohei จาก Organic and Biological Chemistry, Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Kyushu University, Japan
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Moisture and air sensitive reactions in Organic
Synthesis” (ต่อ) และ “Modified Mosher’s method and its application”
โดย Assistant Professor Dr.Torikai Kohei จาก Organic and Biological Chemistry, Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Kyushu University, Japan
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 16.00 น. ฝึกปฏิบัติการ Modified Mosher’s method
   
วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558
9.00 – 16.00 น. ฝึกปฏิบัติการ Modified Mosher’s method (ต่อ)
   
วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558
9.00 – 12.00 น. Discussion

ซึ่งในการสัมนาพิเศษในช่วงแรกนี้ กลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ โดยรับจำนวนจำกัด ซึ่งสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยกรอกใบสมัคร (เอกสาร file แนบ) และส่งมายัง อาจารย์ ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล (ผู้ประสานงาน) โทรสาร 2814 หรือ e-mail address: Boonsong.wu@gmail.com หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่ โทร 2841 หรือ 080-534-7452 ภายในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

สำหรับการสัมมนาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ในช่วงที่ 2 เป็นการบรรยาย “Special lecture on Pharmaceutical Sciences: Organic synthesis in Drug discovery” ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยมีกำหนดการบรรยายดังต่อไปนี้

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 9.30 น. พิธีเปิดการสัมนาพิเศษทางเภสัชศาสตร์
9.30 – 10.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Special lecture on Pharmaceutical Sciences: Organic synthesis in Drug discovery”
โดย Assistant Professor Dr.Torikai Kohei จาก Organic and Biological Chemistry, Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Kyushu University, Japan
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Special lecture on Pharmaceutical Sciences: Organic synthesis in Drug discovery” (ต่อ)
โดย Assistant Professor Dr.Torikai Kohei จาก Organic and Biological Chemistry, Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Kyushu University, Japan


ทั้งนี้ การสัมนาพิเศษในช่วงที่สองนี้ กลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยกรอกใบสมัคร (เอกสาร file แนบ) และส่งมายัง อาจารย์ ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล (ผู้ประสานงาน) โทรสาร 2814 หรือ e-mail address: Boonsong.wu@gmail.com หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามสามารถติดต่อได้ที่ โทร 2841 หรือ 080-534-7452 ภายในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 เช่นกัน


TOP