ข่าวเด่น

ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ เยี่ยมคารวะ สวัสดีปีใหม่ 2558


ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พลตรีศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ คุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2558 แด่ผู้มีอุปการคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
โอกาสเดียวกันนี้ เมื่อวันที่ 15- 19 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา คุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าพบปะและสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน สายข่าวการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงความขอบคุณ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยดีตลอดมา

ประมวลภาพ

ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ เยี่ยมคารวะ สวัสดีปีใหม่ 2558 ผู้มีอุปการคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ เยี่ยมคารวะ สวัสดีปีใหม่ 2558 สื่อมวลชน สายข่าวการศึกษา กรุงเทพมหานคร

TOP