โครงการเรียนรู้และพัฒนาระบบบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิในเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ เขตหลักประกันสุขภาพที่ 11