ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

โครงการเรียนรู้และพัฒนาระบบบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิในเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ เขตหลักประกันสุขภาพที่ 11

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดโครงการเรียนรู้และพัฒนาระบบบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิในเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2558 ณ โรงแรมแก้วสมุย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างเภสัชกรในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข และพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ซึ่งเป็นการมุ่งแก้ปัญหาการใช้ยาที่เกิดในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน ให้เกิดประสิทธิผลตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เภสัชกรในโรงพยาบาล และเครือข่ายร้านยาคุณภาพ ในเขตหลักประกันสุขภาพที่ 11 (ภาคใต้ตอนบน)

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการ คุณพรรษมนต์ พาลี โทร. 075 673 - 2852 (patsamon.pa@wu.ac.th) หรือที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยลัยวลัยลักษณ์

TOP