วันเด็กแห่งชาติ มีคุณธรรม มีวินัย มีน้ำใจ ใส่ใจความปลอดภัย เรียนรู้ “เมืองจราจรจำลอง แห่งเดียวของภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”