ข่าวทั่วไป

ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดหา วัสดุ สารเคมี งานบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป 28 รายการ

ประกาศเปิดเผยราคากลางรายการวัสดุ สารเคมี งานบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีตกลงราคา วงเงินราคากลาง วงเงิน 299,442.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

เอกสารแนบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

TOP