ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สองอาจารย์ มวล. ได้รับทุนฯ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

รศ.ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และ รศ.ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ซึ่งจะมีพิธีรับมอบทุน จากองคมนตรีในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รศ.ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาน้ำหมักจากผลมังคุดสุกเพื่อเป็นอาหารเสริมในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานและโรคหัวและหลอดเลือด ส่วน รศ.ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเรื่อง การออกแบบและสร้างชิ้นส่วนป้อนและหัวฉีดยางพาราสำหรับเครื่องพิมพ์3มิติ

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ซึ่งรับเงินกองทุนประเดิมจาก Toray Industries, Inc., Japan ได้ดำเนินการมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ และ ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นปีที่ 21 ติดต่อกัน โดยก่อนหน้านี้มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับทุนไปแล้ว 9 ครั้ง คือ ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี (พ.ศ.2544 และ พ.ศ.2551), ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี (พ.ศ.2544), ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล (พ.ศ. 2545 และ 2554), ดร. ชัยวัฒน์ อุตตะมากร (พ.ศ. 2546), ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ (พ.ศ. 2548), ดร. นฤมล มาแทน (พ.ศ. 2555) และ ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ (พ.ศ. 2555)

สำหรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยฯ ของมูลนิธิโทเรฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการในช่วงปลายปีของทุกปี (ปิดรับสมัครในเดือนตุลาคม และ ประกาศผลในเดือนมกราคมปีถัดไป) ในสี่สาขา คือ เกษตรศาสตร์-ชีววิทยา, ฟิสิกส์, เคมี และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งในครั้งล่าสุด ปี 2557 มีโครงการที่ได้รับทุนรวม 20 โครงการ ผู้สนใจสามารถดูรายชื่อทุกโครงการ ได้ที่ website: http://www.ttsf.or.th/winner2.php#20

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.ttsf.or.th/winner2.php#20

TOP