สองอาจารย์ มวล. ได้รับทุนฯ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย