ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ฝึกอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย 4 ภาค"

ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ฝึกอ่าน เขียน เรียนร้อยกรองทำนองไทย 4 ภาค” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านภาษา และถ่ายทอดไปสู่นักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย์ ตลอดจนผู้สนในทั่วไป ในระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม 2558 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว โดยเก็บค่าลงทะเบียนคนละ 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)

วิทยากร : คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ / คุณชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ /ดร.วัฒนะ บุญจับ สำนัก
วรรณกรรม กรมศิลปากร / นางบัวซอน ถนอมบุญ ศิลปินแห่งชาติ / อ.ชุมเดช เดชภิมล มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม / อ.บุญเสริม แก้วพรหม อ.เจริญศรี บุญสว่าง สำนักกวีน้อยเมืองนคร/ หนังเอิบ ยอดขุนพล /หนังปฐม อ้ายลูกหมี/ เพลงบอกสมใจ ศรีอู่ทอง และเพลงบอกสุรินทร์ เสียงเสนาะ
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ / ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต /อ.สมใจ สมคิด / อ.ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา โทรศัพท์ 0-7567-2508-10 หรือ 081-9700773 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http//:cultural.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://masterorg.wu.ac.th/file/cultural-20150105-145238-f8dC5.pdf

TOP