ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับเมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 30 คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีอาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับและพูดคุย “ภาพรวมหลักสูตรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ” พร้อมนี้ อาจารย์ธนวัฒน์ คงยศ คณาจารย์ และนางสาวสุนิสา มีเสน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมพูดคุย “ภาพรวมหลักสูตรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ”ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านวินัย น้ำใจและความปลอดภัยบนท้องถนน เมืองจราจรจำลอง แห่งแรกของภาคใต้ โดยมี อาจารย์ราชัน ฉ้วนเจริญ และคณะ ให้การต้อนรับและนำชม

ภาพกิจกรรม

TOP