ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 11/2557 สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและศึกษาวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายอุทยานธรรมนิทัศน์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 11/2557 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและศึกษาวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม
1.1 รายชื่อ
013 นายยุทธการ ดิสกุล
015 นางสาวศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์
017 นายณฐกร แก้วจุลกาญจน์
025 นางสาวเพ็ญนภา วัยแวก
031 นางดาราณี พยัคฆมาศ
034 นางสาวบัณฑิกา จารุมา
042 นางสาวณริศรา สุกแป้น
102 นายวิทวัส ช้างศร

1.2 สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2) วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
3) วิชาภาษาอังกฤษ : Vocabulary , Grammar, Reading, Writing
4) วิชาเฉพาะตำแหน่ง : ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

1.3 กำหนดการสอบ
วันที่ 11 มกราคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.00 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง
- 13.00-14.30 น. สอบวิชาภาษาไทย
- 14.30-16.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายอุทยานธรรมนิทัศน์
2.1 รายชื่อ
001 นายนพดล ยิ่งคำนึง
002 นางสาวสายสุนีย์ นิยมแก้ว
003 นางสาวประภากุล คล้ายดวง
004 นางสาวปิยมาศ สีขาว
005 นางสาวพัชรี พวงคลัง
006 นางสาวสุกานดา คิดตะรักษ์
007 นายศศิธร เมืองจันทร์
008 นายวุฒิภัทร พงศ์จันทรเสถียร
009 นางสาวธิดาภรณ์ ชัยเอียด
010 นางสาวนีรนุช จำนอง
011 นางสาวเยาวลักษณ์ ทองมิตร
012 นางสาววรรณฤดี กิ่งรัตน์
014 นางสาวณัชวรรณ กุ้งทอง
016 นางสาวกฤษณา ชูชัยทยากุล
018 นางสาวดรุณี สมุหเสนีโต
019 นางสาวอัญญรัตน์ ขาวทอง
020 นางสาวศศิธร เจียมพิจิตรกุล
021 นายอภิสิทธิ์ จินุพงศ์
022 นางสาวนุชรีย์ หวานเย็น
023 นายณัฐพงศ์ กาญจนโสภาค
024 นางสาววัชรี ดวงใส
026 นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรเพชร
027 นางสาวหนึ่งนุช จุลพูน
028 นายภคิน ไพศาล
029 นายวีระยุทธ เลื่อนลอย
030 นยเอกราช พรหมแก้ว
032 นางสาวกวิศรา หนูสุด
033 นายภัทรวุฒิ ทวี
035 นายจักรี ยงยืน
036 นางสาวณฐา ปล้องอ่อน
037 นางสาวสุนิสา โคจีจุล
038 นางสาวจิราพร นิลพัฒน์
039 นางสาวผกายวรรณ ธนะธรรมจารีย์
040 นางสาวจันทิมา คลิ้งเชื้อ
041 นางสาวอรุณเนตร จันทศรี
043 นางนุชรีย์ บุญขวัญ
044 นางสาวณัฐณิชา อาษา
045 นางสาวนันทยา สุขสม
046 นางสาวนัยนา ร่วมสนิท
047 นายวิวัฒน์ ทองสุวรรณ
100 นางสาวภัทรวรรณ บุตรรักษ์
101 นายสำเริงชัย ทองพุ่ม
103 นางสาวชฎมาศ ช่วยขุน
104 นางสาวกนกวรรณ คชพันธ์
105 นายนันภพ ลมัยพันธ์

2.2 สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2) วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
3) วิชาภาษาอังกฤษ : Vocabulary , Grammar, Reading, Writing
4) วิชาเฉพาะตำแหน่ง : ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

2.3 กำหนดการสอบ
วันที่ 11 มกราคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.00 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง
- 13.00-14.30 น. สอบวิชาภาษาไทย
- 14.30-16.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ


TOP