ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์