ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม. วลัยลักษณ์ นำเสนอเรื่อง ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ในการประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2557

โครงการประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2557 เรื่อง “ผลงานวิชาการรับใช้สังคม: แนวทางสนับสนุน กรอบรูปแบบ มาตรฐานเอกสาร แนวทางการประเมิน และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องอิมพีเรียล แกรนด์ บอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกับ โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันคลังสมองของชาติ และ เครือข่าย Engagement Thailand ได้เชิญ 3 สถาบันอุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอแนวทางของแต่ละสถาบัน ในการสนับสนุนงานวิชาการรับใช้สังคม

ในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผศ.ดร. วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้นำเสนอ “ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่เอื้อให้เกิดผลงานวิชาการรับใช้สังคม: บทเรียนและข้อเสนอแนะ” โดยกล่าวถึง ความสำคัญของงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งเชื่อมโยงกับนโยบายการวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย กลไกสนับสนุนการทำงานวิชาการรับใช้สังคม และตัวอย่างผลงานวิชาการรับใช้สังคมของสำนักวิชา หน่วยวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นอกจากนี้ ในการประชุมวิชาการ ทปอ. ครั้งนี้ ผศ.ดร. จรวย สุวรรณบำรุง อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับเชิญให้นำเสนอ กรณีตัวอย่างของ การเตรียมผลงานวิชาการรับใช้สังคมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพื่อขอเสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุญยสุรัตน์ คณบดี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อาจารย์สุเมธ ท่านเจริญ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TOP