รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ด้วย Adobe Captivate 5.5 รุ่น 2 วันที่ 26-27 มีนาคม 2558