มวล. ร่วมกับทหาร ทภ.4 ขุดลอกคูระบายน้ำในม.วลัยลักษณ์