ข่าวเด่น

นักศึกษาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดแผนการตลาดของ Honda Zoomer X

นักศึกษาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดแผนการตลาด Marketing Plan Contest 7 by A.P. Honda (Honda Zoomer X) ระดับภาคใต้ (นครศรีธรรมราช) จากทีมที่เข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 30 ทีม และคว้ารางวัลรวม 15,000 บาท พร้อมใบประกาศและโล่รางวัล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ กล่าวว่า “ถือเป็นความภาคภูมิใจในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาที่นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ได้รับทั้งรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการประกวดแผนการตลาด Marketing Plan Contest ซึ่งกว่าที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของกิจกรรมนี้ นักศึกษาต้องส่งแผนการตลาดในรอบแรกและนำเสนอให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก A.P. Honda ซึ่งมีทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 30 ทีม ก่อนที่จะมีการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เพื่อจัดกิจกรรมการตลาดจริง ถือได้ว่า เป็นการเรียนรู้ภายใต้แนวทาง Active Learning ที่คณาจารย์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ให้ความสำคัญเพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้มีทั้งทักษะความรู้ทางวิชาการและสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ ควบคู่กับระบบสหกิจศึกษาที่เป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยเฉพาะบัณฑิตทางบริหารธุรกิจมีอัตราการได้งานทำสูงมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม การเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ได้คาดหวังว่านักศึกษาจะต้องชนะเลิศ แต่สิ่งที่เราในฐานะครูอยากเห็นคือ การเก็บเกี่ยวประสบการณ์และบ่มเพาะทักษะทางด้านต่าง ๆ ที่พร้อมจะออกไปเผชิญโลกกว้างของลูกศิษย์”


ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาจากสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์มาร่วมทีมด้วย ซึ่งประกอบด้วย

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่
1. นางสาว รติรัตน์ เพชรกาญจนวัฒน์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ
2. นาย กรวิชญ์ ภู่พงศ์ประพันธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ
3. นางสาว ฐานิดา จิตพรหม หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ
4. นาย พชรพงษ์ หล่อตระกูล หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ
5. นาย สุรศักดิ์ ฮ่งศิริ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ
6. นาย ซุลวัน มาหะมะ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
1. นางสาว เสาวณีย์ บุญละเอียด หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ
2. นางสาว ทัศนียา แก้วทับทิม หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ
3. นางสาว รักชนก หวันกะเหร็ม หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ
4. นางสาว หัทยา แสนดี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ
5. นางสาว พัณนิดา ทองเจริญ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ

อนึ่ง การแข่งขันประกวดแผนการตลาดที่จัดโดย A.P. Honda ได้มีการจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 โดยนักศึกษาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและได้รับรางวัลทุกปี


ประมวลภาพ

TOP