ประกาศเปิดเผยราคากลาง รายการจักรยานทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 1 รายการ (จำนวน 2 คัน)