ข่าวทั่วไป

ประกาศเปิดเผยราคากลาง รายการจักรยานทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 1 รายการ (จำนวน 2 คัน)

ประกาศเปิดเผยราคากลางรายการจักรยานทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 1 รายการ (จำนวน 2 คัน) โดยวิธีตกลงราคา วงเงินราคากลาง วงเงิน 136,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

เอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dps.wu.ac.th/

TOP