ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 11 คน ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาพรวมการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

TOP