สัมมนาวิชาการนานาชาติ ว่าด้วยเรื่อง Bodies transformed:Cosmetic surgery, tattooing and body modification in Asia