ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สัมมนาวิชาการนานาชาติ ว่าด้วยเรื่อง Bodies transformed:Cosmetic surgery, tattooing and body modification in Asia

โครงการอิสลามศึกษาฯ ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสถาบัน International Institute of Asian Studies, Leiden University ประเทศเนเธอร์แลนด์ จะจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง Bodies transformed:Cosmetic surgery, tattooing and body modification in Asia

ระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม พ.ศ. 2558

ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.bodiestransformed2015.com/

TOP