ข่าวทั่วไป

ประกาศเปิดเผยราคากลาง เครื่องวัดความเป็นกรดด่างแบบพกพาจำนวน 4 เครื่อง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โดยวิธีตกลงราคา เครื่องวัดความเป็นกรดด่างแบบพกพาจำนวน 4 เครื่อง วงเงินราคากลาง 120,000.00 บาท ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://masterorg.wu.ac.th/file/dps-20150115-092749-3s1yF.PDF

TOP