รับสมัครอาจารย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา