ข่าวทั่วไป

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปั้มชนิดรีดท่อ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โดยวิธีตกลงราคา ปั้มชนิดรีดท่อ จำนวน 1 เครื่อง วงเงินราคากลาง 171,200.00 บาท ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://masterorg.wu.ac.th/file/dps-20150115-093158-X41Oh.pdf

TOP