ประกาศเปิดเผยราคากลาง ชุดสกัดตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 500 ml.