ข่าวทั่วไป

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ชุดสกัดตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 500 ml.

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โดยวิธีตกลงราคา ชุดสกัดตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 500 ml. จำนวน 1 ชุด วงเงินราคากลาง 191,330.00 บาท ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://masterorg.wu.ac.th/file/dps-20150115-093051-Pi3qr.PDF

TOP