ขอเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัย/งานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) "นวัตกรรมการเรียนรู้"