ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงนามความร่วมมือ นำเสนอผลงานวิจัย และสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมคณะ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม หัวหน้าศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง และนางสาวนิฟารีซา เจ๊ะเล๊าะ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (วิทยาศาสตร์การประมง) ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ณ ประเทศญี่ปุ่น ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี ลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Faculty of Fisheries Science, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษาระหว่างกัน ในด้านประมง เทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น โดยจะมีการทำงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกัน

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม พร้อมด้วยนางสาวนิฟารีซา เจ๊ะเล๊าะ เข้าร่วมประชุม JSPS-NRCT Asian Core University Program Symposium 2014 ณ Tokyo University of Marine Science and Technology โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง DNA MARKER DEVELOPMENT FOR GROWTH IN THE BLACK TIGER SHRIMP (PENAEUS MONODON) และนางสาวนิฟารีซา ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง IDENTIFICATION AND DEVELOPMENT OF GROWTH-RELATED SNPS IN THE BLACK TIGER SHRIMP (PENAEUS MONODON) พร้อมทั้งได้รับทุน JSPS-NRCT 2014 ในการทำงานวิจัย ณ Tokyo University of Marine Science and Technology อีกด้วย


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://agri.wu.ac.th/index.php/web/agrith/detail/10341

TOP