สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงนามความร่วมมือ นำเสนอผลงานวิจัย และสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น