ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยความก้าวหน้าการสร้างศูนย์การแพทย์