ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิในเขตภาคใต้ตอนบน

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี จัดประชุมโครงการเรียนรู้และพัฒนาระบบบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิในเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างเภสัชกรในระบบหลักประกันสุขภาพ และพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ซึ่งเป็นการมุ่งแก้ปัญหาการใช้ยาที่เกิดในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากเภสัชกรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่รับผิดชอบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิหรืองานคุ้มครองผู้บริโภค และร้านยาที่เข้าร่วมโครงการใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ พังงา ระนอง ภูเก็ต ชุมพร นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี จำนวน 82 คน เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องแก้วสมุย 1 โรงแรมแก้วสมุย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน และนายทวีสา เครือแพ รองผู้อำนวยการ สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม

ผลจากการประชุมครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานดูแลผู้ป่วยในระดับบุคคล ครอบครัวชุมชน ภายใต้หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว นอกจากนี้ยังได้เกิดเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเภสัชกรรมปฐมภูมิ ภาคใต้ตอนบนซึ่งมีความพร้อมในการดำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิร่วมกับเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอของตนและเข้าร่วมโครงการในระยะที่ 2 ภายใต้การสนับสนุนของะสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 ต่อไป

อนึ่ง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีเป้าหมายชัดเจนในการผลิตเภสัชกรที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นในงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ จึงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบงานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิให้เป็นประเด็นหนึ่งในเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ โดยจะมีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายได้แก่ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสภาเภสัชกรรม ในการพัฒนาระบบงานบริการ และการสร้างงานวิจัยทางด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิในประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/regionsurat.nhso/media_set?set=a.637082129752089.107374

TOP