สำนักวิชาเภสัชศาสตร์และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิในเขตภาคใต้ตอนบน