ข่าวทั่วไป

วันครู กราบครู

         ด้วยเมตตากรุณาบรรดาศิษย์ ผลสัมฤทธิ์จึงเกิดก่อต่อขยาย
ครูสั่งสอนอาวรณ์หวังทั้งใจกาย ให้ปวงศิษย์ทั้งหลายสู่เส้นชัย
         วันครูสิบหกมกรามาบรรจบ ขอน้อมนบครูพ่อครูแม่คอยแก้ไข
ครูโรงเรียนครูมหาวิทยาลัย ด้วยดวงใจมอบรักมาบูชาครูอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์
วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘

TOP