ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ทุนวิจัย : ทุนการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีความประสงค์จะให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยโครงการวิจัยดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ ในการพัฒนาศักยภาพการผลิต แล้วนำผลงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับจากการทำวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ และ SMEs เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

ผู้สนใจประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ จะต้องจัดทำเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper) เสนอมายัง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ส่วนสารบรรณและอำนวยการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 โทร.0 7567 3805, 0 7567 3822-3 โทรสาร 0 7567 3805 ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกโครงการจัดส่งไปยัง สกอ. เพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณต่อไป

ข้อกำหนดโครงการวิจัย http://masterorg.wu.ac.th/file/ird-20150116-092736-ZC1qB.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP