ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ธรรมรง เอียดคง ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์ มรภ. นครศรีธรรมราช

อาจารย์ธรรมรง เอียดคง อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558 ของ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 และโอกาสนี้ได้รับเกียรติให้บรรยายแนะนำการเรียนและการทำงาน กับนักศึกษาปัจจุบันหลักสูตรฟิสิกส์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์ธรรมรง เอียดคง จบการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในปี 2548 และเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา-ฟิสิกส์ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีผลงานวิจัยระดับปริญญาโทเรื่องการพัฒนาถาดคลื่น ร่วมกับ ผศ.ดร. สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร Canadian Journal of Physics (ISI impact factor = 0.928)

ภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาโทและเป็นอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาระยะหนึ่ง อาจารย์ธรรมรงได้เข้าทำงานเป็นผู้ช่วยสอน สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีส่วนสำคัญในการร่วมกับคณาจารย์สาขาฟิสิกส์ พัฒนาบทปฏิบัติการฟิสิกส์ จากการวิเคราะห์การเคลื่อนที่โดยใช้การถ่ายภาพวิดีโอดิจิทัล คือ เรื่อง การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ ในวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (ผลงานได้รับการเผยแพร่ในวารสาร Revista Brasileira de Ensino de Física, ISI impact factor = 0.1) และ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ในวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (ผลงานได้รับการเผยแพร่ในวารสาร European Journal of Physics, ISI impact factor = 0.644 และจะเข้าร่วมจัดแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ ที่อิมแพคเมืองทองธานี ในวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2558)

อาจารย์ธรรมรง ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่ปี 2557 ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นประธานสาขาฟิสิกส์โครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรรับเชิญ เรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนฟิสิกส์ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนมัธยมศึกษาตอนต้น (JSTP)

TOP