อาจารย์ธรรมรง เอียดคง ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์ มรภ. นครศรีธรรมราช