ข่าวเด่น

รก.อธิการมวล. ยืนยันงบฯก่อสร้างศูนย์แพทย์ยังอยู่ครบ พร้อมเดินหน้าประกวดราคาใหม่ภายใน 2 เดือนรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เผยผลสอบความเสียหายการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มีมูลค่า 25 ล้านบาท และเสียหายเชิงโอกาสของมหาวิทยาลัย 2 ปี อีกราว 300 ล้านบาทยืนยันงบประมาณการก่อสร้าง 2,158 ล้านบาทยังอยู่ครบถ้วน พร้อมเตรียมประกวดราคาใหม่ภายใน 2 เดือน

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ที่ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะผู้บริหารชุดรักษาการ เปิดเผยต่อสื่อมวลชนถึงผลการตรวจสอบของคณะกรรมการชุดประเมินความเสียหาย ภายหลังจากมหาวิทยาลัยได้ยกเลิกสัญญาก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ พบว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นในส่วนของคู่สัญญาหรือผู้ที่เข้ามาดำเนินการตามคำบอกกล่าวของคู่สัญญามีมูลค่า 25 ล้านบาท ส่วนความเสียหายเชิงโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะมีศูนย์การแพทย์เพื่อทำการเรียนการสอน การให้การรักษาพยาบาลแก่พี่น้องประชาชน ซึ่งอาจล่าช้าไปถึง 2 ปี ประมาณ 300-400 ล้านบาท

ในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า มี 2 ประเด็น คือ การแก้ไขกฎระเบียบบางอย่างที่ล้าสมัยหรือไม่ชัดเจนซึ่งอาจทำให้การปฏิบัติขาดประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการภายในซึ่งสภามอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการ ทั้งนี้ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งแล้ว โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบ และได้ให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายใน 120 วัน

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กล่าวต่อไปอีกว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้เร่งดำเนินการการก่อสร้างศูนย์การแพทย์อย่างเร่งด่วน ซึ่งมีการตั้งคณะกรรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาตามเงื่อนไขเศรษฐกิจ ระเบียบวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้ได้ราคากลางที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการปรับลดลง เชื่อว่าราคากลางที่ได้ครั้งนี้ไม่น่าจะสูงกว่าราคากลางครั้งที่แล้ว

นอกจากนี้ยังมีการตั้งคณะกรรมการประกวดราคา เพื่อกำหนดข้อกำหนดการประกวดราคาให้เป็นไประเบียบพัสดุของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมทั้ง 2 ชุดนี้จะทำงานคู่ขนานกันไป คาดว่าจะดำเนินการประกวดราคาแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน หลังจากที่มีการกำหนดราคากลางแล้ว

“มหาวิทยาลัยขอยืนยันว่างบประมาณการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ 2,158 ล้านบาท ยังอยู่ครบถ้วนทั้งหมด โดยทีมบริหารของมวล.ชุดนี้ได้กำหนดเป็นหลักการร่วมกันว่าจะต้องทำให้การประกวดราคาครั้งใหม่นี้เป็นที่เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นไปตามเงื่อนไขบทบัญญัติของกฎหมายโดยเคร่งครัด” ดร.สุเมธ กล่าวในตอนท้าย

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP