ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการลงพื้นที่ Smart Farming ที่สวนส้มโอทับทิมสยามศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ได้ลงพื้นที่สวนส้มโอทับทิมสยามของคุณวิรัตน์ แสงสุข เพื่อติดตั้งอุปกรณ์เซนเซอร์ในสวนส้มโอทับทิมสยาม ภายใต้ Smart Farming ในวันที่ 15-16 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สวนส้มโอทับทิมสยามของคุณวิรัตน์ แสงสุข เป็นสวนต้นแบบสำหรับการนำเทคโนโลยี Smart Farming มาใช้

TOP