รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 11 วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี