ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 11 วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักวิจัย นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ครูที่ทำวิจัยเพื่อขอเลื่อนระดับปรับตำแหน่งเงินเดือน สมัครเข้าอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 11 ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแฟ้มข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การคำนวณค่าสถิติเบื้องต้น การทดสอบสมมติฐาน และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม SPSS ที่ได้รับความนิยมกันเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากใช้งานง่าย สามารถหามาใช้ได้ง่าย โปรแกรมมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ไปประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องกับลักษณะงานวิจัยของตนเอง

วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ ดร.วนิดา ลิ่มมั่น อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ค่าธรรมเนียมการอบรม (รวมค่าอุปกรณ์ เอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
O บุคคลภายใน (สมาชิก พนักงาน ศิษย์เก่า นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์) ท่านละ 2,500 บาท
O บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,900 บาท

สมัครพร้อมชำระเงิน ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ได้รับส่วนลด ดังนี้
O สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
O สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
O สมัคร 1 คน ลด 10 %
*ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา*

สอบถามและสมัครได้ที่ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower
ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu.surat@gmail.com หรือทางเว็บไชต์http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-spss11.php

TOP